YUNANİSTAN’DA KİLİSEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN MEMİ BABA TÜRBESİ

Özet

Memi Baba Tekkesi, Osmanlı döneminde Eğribucak olarak adlandırılan, Kozana’nın (Kozani /Κοζάνη) 22 km doğusunda Köseler (Thimaria / Θυμάρια) ile Sofular (Kapnachori / Καπνοχώρι)köyleri arasında yer alıyordu. Tekkenin yer aldığı arazi, Yunanistan’ın bugünkü idarî yapılanmasınagöre Kozana’ya bağlıdır. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi sayesinde, meydanevi, türbe, derviş odaları,büyük bir mutfağı ve kileriyle 70-80 dervişin bulunduğu Rumelindeki büyük tekkelerden birisi olduğunuöğrendiğimiz Memi Baba Tekkesi’nin günümüzdeki durumunu tespit etmek için 2 Haziran2018’de bir seyahat gerçekleştirdik. Eski haritalardan yola çıkarak tekkenin yerini bulup, EvliyâÇelebi’nin bildirdiği tekkedeki binâlardan yalnızca Memi Baba Türbesi’nin günümüze ulaştığınıyerinde tespit ettik. Türbe, nüfus mübâdelesinden sonra pek çok Türk eseri gibi Agios Georgios’aadanarak kiliseye çevrilmiştir. Kiliseye çevrilen türbenin mimari özellikleri ve dış görünüşü değiştirilmişolup bezemeli tavanı özgün haliyle durmaktadır. Memi Baba Türbesi, kiliseye çevrilmiş dahiolsa Yunanistan’daki Türk varlığının bir delili ve temsilcisi olarak ayaktadır. Bu çalışmanın amacı,Osmanlı coğrafyasında kiliseye çevrilen Türk eserlerinden biri olan Memi Baba Türbesi’nin mîmârîbakımdan incelenmesidir.
Yayınlanmış
2019-12-20