Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Gazi Üniversitesi letişim Fakültesi

Güz 2017

Sayı: 45


Yaşlıların Dijital Teknolojileri Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Aylin GÖRGÜN BARAN, Şeyda KOÇAK KURT, Esra SERDAR TEKELİ

Facebook Kullanmama Tercihinin Kendini Açma Biçimi ve Etkileşim Kaygısı Bağlamında İncelenmesi
Gül Deniz DERİN, Göklem TEKDEMIR YURTDAŞ

Analysis of Volkswagen Emission Crisis in the Context of Crisis Response Strategies and Newspapers Framing
Sevil BAYÇU, Özgür KILINÇ

Tüketici Kanaatleri Bağlamında Kurumsal İtibarin Marka Değeri Üzerindeki Rolü: THY Örneğinde Bir Analiz
Ahmet AYHAN, Selda SARAL GÜNEŞ

Mobilya Markaları ve Toplumsal Sınıflandırma
Halime YÜCEL

Ölü Canlar’dan Instagram’a: Kimlik ve Statü Sahibi Olmanın Allomorfizmi Üzerine
Nurettin GÜZ, Ceren YEGEN

Çocuk Medyası ve Doğan Kardeş Dergisi
Çetin Murat HAZAR, Umur IŞIK

Sosyal Medya Bağlamında Bilgi Edinme Hakkına Yönelik Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Değerlendirme
Emrah AYAŞLIOĞLU

Türk Dış Politikası İle Sinemanın Yakın İşbirliği: Kore Savaşı Örneği
Filiz ERDEMİR GÖZE

Kamusal Alanın Kadın Aktörleri: Kurtuluş Savaşı Dönemi Kadınları
Gülcan IŞIK

Bir Roman Uyarlaması Olarak Tersine Dünya Filmindeki Toplumsal Cinsiyet Güldürüsü Üzerine Bir İnceleme
Özge GÜVEN AKDOĞAN

Yeni Türk Harflerine Geçiş Sürecinde Aksaray Vilayet Gazetesi
Selahattin ÇAVUŞ, Mustafa İŞLİYEN

Mısır’da Değişen Dengeler Bağlamında Türkiye’nin Mısır Yazılı Basınında Sunumu: Al-Ahram Gazetesi Örneği
Samet KAVOĞLU

Film Yapımı-Felsefe: Duyu-Motor Şeması ve Mağara Alegorisiyle Kubrick’in Otomatik Portakal Örneğinde İçkin ve Aşkın Gelenekler Arasında Titreşim Yaratmak
Serdar ÖZTÜRK

Gazetecilerin Alternatif Bir Medya Olarak Twitter’i Kullanim Düzeyi: Washington Post Örneği
Uğur BAKAN

İnteraktif Medya Teknolojileri Ve Yeni Nesil Medya Tasarımcıları İçin Ekolojik Bir Yaklaşım
Umut Burcu YURTSEVER, Simge Esin ORHUN

Sen Aydınlatırsın Geceyi Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi
Ümit Hüseyin GİRGİN

Huzursuzlukla Yuvaya Dönüş: Fatih-Harbiye ve Bir Tereddüdün Romanı’nda Aşılamayan Kriz
Jale ÖZATA DİRLİKYAPAN

Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Özlem DUĞAN

Batı Medyasında Musul Operasyonu Haberleri: Frankfurter Allgemeiner Zeitung ve The Independent
Muharrem ÇETİN, Gözde ŞAHİN

1960-1970’li Yıllarda Kent ve Taşra Karşıtlığında Türkiye’de Kadınların Sinema İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
Emine UÇAR İLBUĞA